Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny RODO
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Dynafleet Sp. z o.o. z siedzibą w Jawornik 525, 32-400 Myślenice, KRS 0000400025.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić przy pomocy adresu e-mail: kontakt@dynafleet.pl .
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy (jeśli dojdzie do zawarcia umowy), a także obsługa skarg i reklamacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Pobieramy tylko te dane osobowe, bez których dana usługa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania usługi, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w treści zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
- nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
- podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy hostingu i oprogramowania, agencje reklamowe.
- inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne;
- organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 7 lat. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 7 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 7 lat od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
- prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
- prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
- jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie  zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
- drogą mailową, wysyłając maila na adres: kontakt@serviceflow.pl
- zwracając się do nas pisemnie na adres: Dynafleet Sp. z o.o. Jawornik 525, 32-400 Myślenice.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili
zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z usług naszych serwisów Dynafleet Sp. z o.o. Jawornik 525, 32-400 Myślenice było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie.
Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność i bezpieczeństwo
dzieci. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.
Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Dynafleet Sp. z o.o. , Jawornik 525, 32- 400 Myślenice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000400025, NIP 6812053366, kapitał zakładowy: 30 000 zł.
Które dane osobowe przetwarzamy?
Są to dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, NIP (w przypadku
osób prowadzących działalność gospodarczą).
W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie będziemy je przetwarzać?
Twoje dane są nam potrzebne:
w celu zawarcia i wykonania umowy – tutaj podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest umowa;
by prowadzić działania marketingowe – tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda;
by móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień – tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes, a czasami przepis prawa.
Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
- naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
- podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. dostawcy hostingu;
- innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom;
- sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 7 lat po zakończeniu tejże umowy.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 7 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.
Jakie prawa Ci przysługują?
Posiadasz prawo do:
żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, jak również uzyskać więcej wyjaśnień możesz się z nami skontaktować na adres: kontakt@serviceflow,pl lub korespondencyjnie na nasz adres: Dynafleet Sp. z o.o. ,Jawornik 525, 32-400 Myślenice.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do naszych działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziesz otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych, jak też Twój wizerunek nie będzie rozpowszechniany w
Serwisie.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…
Przykładamy wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych / specjalistę ds. ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Twoich danych osobowych na adres e-mail kontakt@serviceflow.pl