Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny RODO
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Dynafleet Sp. z o.o. z siedzibą w Jawornik 525, 32-400 Myślenice, KRS 0000400025.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić przy pomocy adresu e-mail: kontakt@dynafleet.pl .
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zawarcie i wykonanie umowy (jeśli dojdzie do zawarcia umowy), a także obsługa skarg i reklamacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Pobieramy tylko te dane osobowe, bez których dana usługa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania usługi, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w treści zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
- nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
- podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy hostingu i oprogramowania, agencje reklamowe.
- inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne;
- organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 7 lat. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 7 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 7 lat od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
- prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
- prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
- jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie  zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
- drogą mailową, wysyłając maila na adres: kontakt@serviceflow.pl
- zwracając się do nas pisemnie na adres: Dynafleet Sp. z o.o. Jawornik 525, 32-400 Myślenice.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili
zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z usług naszych serwisów Dynafleet Sp. z o.o. Jawornik 525, 32-400 Myślenice było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie.
Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność i bezpieczeństwo
dzieci. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.
Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Dynafleet Sp. z o.o. , Jawornik 525, 32- 400 Myślenice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000400025, NIP 6812053366, kapitał zakładowy: 30 000 zł.
Które dane osobowe przetwarzamy?
Są to dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, NIP (w przypadku
osób prowadzących działalność gospodarczą).
W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie będziemy je przetwarzać?
Twoje dane są nam potrzebne:
w celu zawarcia i wykonania umowy – tutaj podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest umowa;
by prowadzić działania marketingowe – tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda;
by móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień – tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes, a czasami przepis prawa.
Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
- naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
- podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. dostawcy hostingu;
- innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom;
- sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 7 lat po zakończeniu tejże umowy.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 7 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.
Jakie prawa Ci przysługują?
Posiadasz prawo do:
żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, jak również uzyskać więcej wyjaśnień możesz się z nami skontaktować na adres: kontakt@serviceflow,pl lub korespondencyjnie na nasz adres: Dynafleet Sp. z o.o. ,Jawornik 525, 32-400 Myślenice.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do naszych działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziesz otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych, jak też Twój wizerunek nie będzie rozpowszechniany w
Serwisie.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…
Przykładamy wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych / specjalistę ds. ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Twoich danych osobowych na adres e-mail kontakt@serviceflow.pl
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.